Witryna SSM HERCULES III Poznań

Członkowie stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia Hercules III Poznań:

 

1.         Bartosz Falk

2.         Krzysztof Musielski

3.         Jarosław Gorczak

4.         Norbert Kujawski

5.         Dariusz Kręcicki

6.         Jakub Kraszewski

7.         Adam Woźniak

8.         Przemysław Czombik

9.         Jakub Przybylski

10.     Marcin Sypniewski

11.     Maciej Portala

12.     Łukasz Błaszczyk

13.     Michał Krystkowiak

14.     Łukasz Ławniczak

15.     Marek Ciesielski

16.     Bartosz Ciesielski

17.   Bartosz Kondracki

 

 

 

 

 

Składki członkowskie

Składki członkowskie

 

   STOWARZYSZENIE SPORTÓW MODELARSKICH

HERCULES III  POZNAŃ

61-714 Poznań, Al. Niepodległości 32

BANK PKO BP S.A.  ODDZIAŁ 4 W POZNANIU

85 1020 4027 0000 1902 0478 8222

 

 

Decyzją Zarządu i większości głosów członków HERCULES III ustalono składki:

·        Do 18 lat – członkowstwo bezpłatne

·        Powyżej 18 lat – 70zł – opłata roczna

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna :

 

PRZEWODNICZĄCY                  

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

§24.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§25.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

-        kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;

-        występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

-        zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;

-        prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

-        składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia;

-        składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Uchwały zarządu

uz

Zarząd stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia :

 

PREZES                   Bartosz Falk                         Tel. 608 – 380 – 656

SKARBNIK             Jarosław Gorczak                   Tel. 604 – 728 – 542

SEKRETARZ          Norbert Kujawski                     Tel. 513 – 725 – 727

 

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§21.

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia, kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 – 5 członków,

-        w skład Zarządu wchodzi: Prezes, Skarbnik, Sekretarz.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§22.

1. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez te władze.

2. W okresie miedzy posiedzeniami Zarządu, Prezes kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz. Prezes pełni również funkcje pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Stowarzyszenia.

§23.

Do kompetencji Zarządu należy:

-        realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

-        ustalanie budżetu Stowarzyszenia;

-        sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

-        zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

-        składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

-        uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

-    podejmowanie decyzji w innych sprawach nie należących do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia;

-        podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

Podkategorie

Strona 1 z 2