Witryna SSM HERCULES III Poznań

Deklaracja członkowska


Deklaracja członkowska


 
Ja, niżej podpisany(a) ……………………………...………………………………………………………………….

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Sportów Modelarskich „HERCULES III” Poznań z siedzibą w Poznaniu.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Sportów modelarskich „HERCULES III” Poznań w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

 

……………………..…, dn. ......................... własnoręczny podpis ........................................................

 

Dane osobowe: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

Nazwisko i imiona: .......................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................................

Adres zamieszkania: ....................................................................................................................

Numer dowodu: ...........................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................