Witryna SSM HERCULES III Poznań

Statut

 

STATUT

STOWARZYSZENIA SPORTÓW MODELARSKICH „HERCULES III” POZNAŃ

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Klub Sportowy pn. Stowarzyszenie Sportów Modelarskich „Hercules III” Poznań zwane dalej „Stowarzyszeniem”  jest dobrowolnym, trwałym Stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzacje sportów modelarskich.

1.      Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj.

2.      Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

3.      Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania.

§2.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak, godła i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3.

Stowarzyszenie jest klubem sportowym w rozumieniu art. 7a ustawy o kulturze fizycznej.

§4.

Stowarzyszenie realizując swoje cele może współpracować z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

§5.

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszym statutem.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§6.

1. Celem Stowarzyszenia jest:

-        rozwój, promocja i popularyzacja sportów modelarskich w społeczeństwie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży jako forma przeciwdziałania patologiom społecznym;

-        współudział w inicjowaniu i koordynowaniu wszelkich przedsięwzięć mających podobne cele;

-        prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa;

-        podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienia wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;

-        uczestniczenia i w imprezach sportowych organizowanych na terenie miasta Poznania i poza nim;

-        organizowania różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

-        prowadzenie zajęć modelarskich przeznaczonych dla członków Stowarzyszenia, dzieci, młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych;

-        wydawanie publikacji o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia;

-        prowadzenie własnej strony internetowej;

-        współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;

-        organizację i współuczestniczenie w zawodach, wystawach i imprezach modelarskich;

-        współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;

-        szkolenie i doskonalenie instruktorów oraz sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.

§7.

1. Działalność publiczna, o której mowa w paragrafie 6 może być prowadzona jako działalność nieodpłatną lub jako działalność odpłatna. Decyzje o powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia.

2. Dochód z odpłatnej działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów określonych w powyższym paragrafie.

§8.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków.

2. Do realizacji swoich celów może zatrudnić pracowników.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

-        członków zwyczajnych;

-        członków sympatyków;

-        członków wspierających.

§11.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Członkiem sympatykiem są uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2, mający prawo uczestnictwa w zajęciach bez konieczności wnoszenia składek członkowskich oraz prawa wyborczego.

§12.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

-        czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

-        zgłaszania opinii i wniosków i zapytań pod adresem władz Stowarzyszenia,

-        brania udziału w pracach, zajęciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i korzystania z majątku Stowarzyszenia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

-        zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków;

-        używać odznaki Stowarzyszenia;

-        korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

-        przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

-        aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia oraz propagowania jego idei;

-        regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

§13.

1. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosowaniem doradczym – w pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski dotyczące spraw Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma obowiązek popierania idei Stowarzyszenia oraz wywiązywania z wziętych na siebie zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

 

§14.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

-        dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;

-        skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy, pomimo pisemnego ponaglenia;

-        wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu;

-        skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek;

-        rozwiązania się Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenie uchwały z uzasadnieniem.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH ORGANIZACJA

§15.

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

-        Walne Zgromadzenie Członków;

-        Zarząd Stowarzyszenia;

-        Komisja Rewizyjna.

§16.

1. Kadencja Zarządu i komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

2. Członkowie Zarządu i Komisji rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§17.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na nie obsadzone stanowisko spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§18.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

-        z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

-        z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§19.

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze odbywa się raz na rok, Walne Zgromadzenie wyborcze odbywa się co cztery lata.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Uchwały w sprawie zmian Statutu i rozwiązania klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:

-        z własnej inicjatywy;

-        na żądanie Komisji Rewizyjnej;

-        na pisemny wniosek 2/3 liczby uprawnionych do glosowania członków Stowarzyszenia.

6. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 5 pkt. 2 i 3.

§20.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

-        uchwalenie kierunków i programów działania Stowarzyszenia;

-        uchwalenie statutu i jego zmian;

-        uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia i ich zmian;

-        wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia;

-        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

-        ustalenie wysokości składek członkowskich;

-        podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

-        nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego;

-        rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sadu Koleżeńskiego.

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§21.

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia, kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 – 5 członków,

-        w skład Zarządu wchodzi: Prezes, Skarbnik, Sekretarz.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§22.

1. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez te władze.

2. W okresie miedzy posiedzeniami Zarządu, Prezes kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz. Prezes pełni również funkcje pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Stowarzyszenia.

§23.

Do kompetencji Zarządu należy:

-        realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

-        ustalanie budżetu Stowarzyszenia;

-        sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

-        zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

-        składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

-        uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

-        podejmowanie decyzji w innych sprawach nie należących do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia;

-        podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

§24.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§25.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

-        kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;

-        występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

-        zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;

-        prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

-        składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia;

-        składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§26.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

-        składki członkowskie;

-        darowizny, zapisy i spadki;

-        dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego;

-        ofiarności publicznej;

-        oraz innych źródeł.

§27.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

§28.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§29.

Dla ważności oświadczenia woli, czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: przewodniczącego Zarządu lub upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu oraz skarbnika.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§30.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie, zwykła większością głosów w drugim terminie.

2. Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust.2 nie stanowi inaczej, likwidatorem są Prezesi Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.