Witryna SSM HERCULES III Poznań

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna :

 

PRZEWODNICZĄCY                  

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

§24.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§25.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

-        kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;

-        występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

-        zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;

-        prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

-        składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia;

-        składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.