Witryna SSM HERCULES III Poznań

Walne zgromadzenie członków

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§18.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

-        z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

-        z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§19.

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze odbywa się raz na rok, Walne Zgromadzenie wyborcze odbywa się co cztery lata.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Uchwały w sprawie zmian Statutu i rozwiązania klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:

-        z własnej inicjatywy;

-        na żądanie Komisji Rewizyjnej;

-        na pisemny wniosek 2/3 liczby uprawnionych do glosowania członków Stowarzyszenia.

6. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 5 pkt. 2 i 3.

§20.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

-        uchwalenie kierunków i programów działania Stowarzyszenia;

-        uchwalenie statutu i jego zmian;

-        uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia i ich zmian;

-        wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia;

-        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

-        ustalenie wysokości składek członkowskich;

-        podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

-        nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego;

-        rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sadu Koleżeńskiego.