Witryna SSM HERCULES III Poznań

Zarząd stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia :

 

PREZES                   Bartosz Falk                         Tel. 608 – 380 – 656

SKARBNIK             Jarosław Gorczak                   Tel. 604 – 728 – 542

SEKRETARZ          Norbert Kujawski                     Tel. 513 – 725 – 727

 

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§21.

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia, kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 – 5 członków,

-        w skład Zarządu wchodzi: Prezes, Skarbnik, Sekretarz.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§22.

1. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez te władze.

2. W okresie miedzy posiedzeniami Zarządu, Prezes kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz. Prezes pełni również funkcje pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Stowarzyszenia.

§23.

Do kompetencji Zarządu należy:

-        realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

-        ustalanie budżetu Stowarzyszenia;

-        sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

-        zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

-        składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

-        uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

-    podejmowanie decyzji w innych sprawach nie należących do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia;

-        podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.